Program Çıktıları

TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Programı'nı tamamlayan bir mezun:

  1. Yabancı dili ve anadilini iletişimsel bağlamda bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde doğru ve etkili bir biçimde kullanır. (İngilizce: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı/The Common European Framework of Reference for Languages, B2 düzeyi ve üstü)
  2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerini yönetir.
  3. Alanı ya da belirli bir disiplinle ilgili kavram, kuram, durum ve olguları tanımlayarak bunlarla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına dayalı verileri yorumlar.
  4. Alanının ya da belirli bir disiplinin gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleki ve kişisel gelişim amaçları doğrultusunda kullanır (European Computer Driving Licence, Advanced Level).
  5. Evrensel, yerel, sanatsal ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunarak mevcut sorunlara çözüm üretir.
  6. Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak dil eğitimi amacıyla materyal geliştirir ya da uyarlar.
  7. Öğrencilerin ihtiyaçlarını, gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanır.
  8. Öğrencilerin gelişimlerini ve öğrenmelerini sürekli olarak izleme, kaydetme ve öğretimi planlama amacıyla farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanır.
  9. Bireysel ve ekip üyesi olarak mesleki bilgi-becerilerini sürekli olarak geliştirir.
  10. Bireysel ve mesleki hak, görev ve sorumluluklarına ilişkin demokrasiye, insan haklarına, bilimsel ve profesyonel etik değerlere uygun davranır.